Me përvojë

Finacco-ja posedon staf vendor dhe ndërkombëtar i cili posedon përvojën e duhur, njohuritë përkatëse dhe ekspertizën e nevojshme në fushën e Financave, Ekonomisë, Kontabilitetit, Auditimit, Afarizmit dhe Menaxhimit.