Heqje dorë nga përgjegjësia

Informatat e dhëna në këtë faqe të internetit shërbejnë vetëm për informacion të përgjithshëm. Informatat ofrohen nga Finacco Kosovo LLC dhe derisa ne bëjmë përpjekje për t’i mbajtur informatat e përditësuara dhe të sakta, ne nuk japim përfaqësime dhe garancione të asnjë lloji, qoftë të drejtpërdrejta apo të tërthorta, për tërësinë, saktësinë, besueshmërinë, përshtatshmërinë apo disponueshmërinë sa i përket faqes së internetit apo informatat, produktet, shërbimet, grafikët e paraqitur në faqe të internetit për çdo qëllim. Çdo mbështetje mbi këto informata i bart vet pala me rrezik të vetin.

Në asnjë rast ne nuk do të mbahemi përgjegjës për humbjen apo dëmin e shkaktuar pa u kufizuar në humbjen dhe dëmet e tërthorta dhe pasuese, ose humbje dhe dëme që mund të shkaktohen nga humbja e të dhënave ose fitimet që dalin nga kjo ose lidhur me shfrytëzimin e kësaj faqe të internetit.

Finacco Kosovo LLC ofron linqe që drejtojnë drejt faqeve tjera të internetit të cilat nuk janë nën kontroll të këshillit redaktues dhe ekspertëve të Teknologjisë Informative që janë përgjegjës për mirëmbajtjen e faqes sonë. Ne nuk kemi kontroll mbi natyrën, përmbajtjen apo disponueshmërinë e këtyre faqeve. Përfshirja e këtyre linqeve nuk nënkupton medoemos rekomandim apo shprehje të mendimeve të dhëna aty.

Bëhen përpjekje maksimale për mirëmbajtjen e faqes në mënyrë funksionale dhe të rrjedhshme. Megjithatë, Finacco Kosovo LLC nuk merr përgjegjësi dhe nuk do të mbahet përgjegjës në qoftë se faqja përkohësisht nuk është funksionale për shkak të problemeve teknike që janë jashtë kontrollit tonë.