Sherbimet

Financa

Këshillimi Financiar mbetet segmenti ynë themelor afarist nëpërmjet të cilit ne kemi për qëllim të ofrojmë shërbime këshilluese të cilat ndërtohen mbi bazën e një themeli të fuqishëm financiar dhe analitik. Ofrimi i këtyre shërbimeve përbëhet nga një grup i gjerë shërbimesh siç janë modelimi financiar, qasja në financa, shërbime investimi dhe transaksione, si dhe menaxhimin e rreziqeve, vlerësimin e kapitalit, bashkimin dhe përvetësimin, megjithatë, aftësitë financiare dhe ato të kontabilitetit mbesin gjithmonë në qendër të shërbimeve që ne ofrojmë.

 

Modelimi Financiar

Finacco Kosovë ofron klientëve të saj modele financiare të përshtatura të cilat janë të një cilësie të lartë. Është i njohur fakti se deri më sot nuk ekziston një strukturë rregulluese sa i përket zhvillimit, shfrytëzimit dhe kontrollimit të modeleve financiare dhe programeve për llogaritje; si dhe gjithashtu është i njohur fakti se në industrinë financiare ekziston një traditë e gjatë e vetë-mësimit amator për shkak të mungesës së trajnimeve formale në disiplinën e modelimit financiar.

Profesionistët tanë kanë përvojë të gjatë në modelimet e ndryshme financiare të cilat janë të përshtatshme për shumë sektore në industri të ndryshme afariste.

 

Qasja në Financa

Finacco-ja u ofron shërbime bizneseve për të siguruar financim nga kredi afatshkurte dhe afatgjate, kredi të strukturuara dhe instrumente tjera financiare siç nevojiten me qëllimin kryesor të promovimit të rritjes së biznesit. Prioriteti ynë është të zhvillojë infrastrukturë të qëndrueshme financiare.

 

Shërbime të Vlerësimit të Kapitalit

Ne ofrojmë shërbime për vlerësim të kapitalit për të llogaritur vlerën për një kompani private. Finacco Financials përdor teknikat më të avancuara të industrisë financiare duke përfshirë shumëfishët paraprirës dhe të krahasueshëm  DCF, LBO and ATP.

 

Strukturimi Financiar

Ne i këshillojmë klientët tanë të përzgjedhin strukturat më të përshtatshme financiare varësisht nga natyra e biznesit të tyre. Qëllimi i Finacco-së është t’i ndihmojë klientët e saj për mënyrat e zvogëlimit të shpenzimeve, menaxhimit të rrezikut dhe rritjes së fitimit.

 

Bashkimet dhe Përvetësimet

Në tregjet e sotshme të zhvilluara, çdo vit me mijëra kompani në mbarë botën, duke u rradhitur nga kompanitë e mëdha e deri te ato të vogla përvetësohen nga konkurruesit apo merren vendime për bashkimin me kompani tjera të ngjashme. Arsyeja kryesore për bashkim të forcave bazohet në arsye të ndryshme duke filluar nga strategji ofensive siç janë nxitja e rritjes së potencialit apo thellimi i një ekspertize në një sektor apo disiplinë, pastaj nga taktika mbrojtëse duke përfshirë objektiva siç janë konsolidimi i pjesës së kompanisë në treg apo fitimi i mjeteve të shtuara financiare për të mbrojtur stabilitetin financiar. Ne ofrojmë shërbime për Bashkim dhe Përvetësim së bashku me këshilltarët tanë ndërkombëtar me përvojë. Ne ofrojmë zgjidhjet më të mira për kompanitë private, aksionarët dhe investitorët potencial. Misioni ynë është t’u ndihmojmë bizneseve të rriten, zgjerohen, ndryshojnë natyrën e biznesit të tyre apo të përmirësojnë përparësitë e tyre konkurruese.

 

Mendim Juridik

Ne ofrojmë shërbime të ndryshme të mendimit juridik për biznese dhe investitor potencial apo klientë tjerë që kanë nevojë për këto shërbime. Ne e kryejmë mendimin juridik duke u bazuar në kategoritë e mëposhtme: Mendim Juridik Afarist, Mendim Juridik i Përgjithshëm, Mendim Juridik për Investim dhe Mendim Juridik për Negocim. Ne besojmë që shërbimet tona që kanë të bëjnë me Mendimin Juridik u ndihmon klientëve tanë në mënyrë të konsiderueshme për të marrë vendimin e duhur për rritjen e biznesit të tyre.

 

Monitorimi pas-investues

Monitorimi pas kryerjes së investimit është një zgjerim i shërbimeve tona hetuese të Mendimit Juridik. Objektivi ynë është që tu japim këshilla klientëve tanë për monitorimin pas investimit dhe raportim të rregullt për investimin e bërë, duke përfshirë aktorët kryesorë të të gjitha organeve të përfshira në këto transaksione me qëllimin kryesor të ofrimit të ndihmës biznesit për të marrë vendimin e duhur.

Kontabilitet

Shërbimet tona në kontabilitet janë regjistrime sistematike dhe gjithëpërfshirëse të transaksioneve financiare që kanë të bëjnë me një biznes. Ne gjithashtu bëjmë procesin e përmbledhjes, analizimit dhe raportimit të këtyre transaksioneve tek agjencitë mbikqyrëse dhe organet vendore.

 

Kontabilitet Menaxhimi

Shërbimet e Kontabilitetit të Menaxhimit që Finacco-ja i ofron konsumatorëve të saj kanë për qëllim përmirësimin e qarkullimit të informatave brenda kompanisë në mënyrë që menaxhmenti i kompanisë të informohet më mirë para marrjes së vendimeve për bizneset e tyre, shërbimit të performancës së tyre dhe menaxhimit të funksioneve të kontrollit siç janë: menaxhimi i rrezikut, matja e performancës, analiza e benefiteve, buxhetimi kapital, etj. Parimet tona aplikohen në llogaritë për menaxhimtë klientit dhe ne përqëndrohemi në respektimin e standardeve të kontabilitetit IFRS.

Taksa

Shërbimet për Kontabilitet Tatimor përqëndrohen në rregulla specifike të cilat kompanitë dhe individët duhet t’i respektojnë gjatë përgatitjes së obligimeve të tyre tatimore ndaj organeve vendore tatimore. Ne u ndihmojmë klientëve tanë që deklarimin e tatimit ta shndërrojnë në përparsëi konkurruese afatgjate! Arritja e këtij objektivi është në qendër të interesit të këshilltarëve tanë tatimor. Ne kemi për qëllim që të bashkëpunojmë ngusht me klientët tanë me qëllim që të identifikojmë dhe zbatojnë strategjitë tatimore të cilat janë optimale për strukturën, kulturën dhe gatishmërinë për të ndërmarrë rreziqe në kompaninë tuaj. Gjithëmonë duke i respektuar ligjet.

Konsulencë

Një fjalë e urtë e vjetër thotë “Një këshillë e mirë është e barasvlershme me peshën e saj në flori”. Këshillimi për menaxhim që shpeshherë i referohemi si këshillim biznesi, përkufizohet si “ këshillë dhe/ose implementim shërbimesh për menaxhmentin (e lartë) të kompanive me qëllim të përmirësimit të efikasitetit të strategjisë së tyre biznesore, performancës organizative dhe proceseve operacionale. “Shërbimet tona këshilluese ofrojnë një fushë të gjerë të këshillimit në fusha të ndryshme siç janë: Menaxhimi i Biznesit, Investimi, Qeverisja e Korporatës apo ndonjë fushë tjetër që kërkohet nëpërmjet ekspertëve tanë që kanë përvojë të gjatë ndërkombëtare në fushat përkatëse të këshillimit.

 

Shërbime Këshilluese të Biznesit dhe Menaxhimit

Shërbimet këshilluese për Biznes dhe Menaxhim të cilat i ofron Finacco-ja bazohen në rritjen e vlerës së bizneseve. Ne kemi ekspertë të jashtëzakonshëm të cilët kanë përvojë dhe njohuri të gjerë, që janë fituar pjesërisht nga arsimimi formal, por në shumicën e rasteve kjo përvojë është përfituar nga praktika në fushën e Biznesit dhe Menaxhimit me përvojë të gjatë ndërkombëtare të cilët kanë qenë të aftë t’i përmbushin dhe zgjidhin këto sfida me sukses.

 

Planifikim Biznesi

Shërbimet tona për planifikim biznesi janë pjesë e deklaratës formale të objektivit afarist, arsyet të cilat janë të arritshme dhe planet për t’i arritur ato. Ne besojmë që secila kompani, e në veçanti kompanitë në fillimet e tyre duhet të kenë një plan biznesit. Në parim, kompanitë mund të përpilojnë plane biznesi me ndihmën tonë, porse planifikimet më komplekse afariste kërkojnë më shumë përpjekje të përgjithshme. Një pjesë e planifikimit afarist mund të përfshijë studime fizibiliteti dhe studime investimi të cilat pastaj kërkojnë njohuri shtesë ekspertize dhe shpeshherë ato duhet të paraqiten dhe diskutohen me kreditorët dhe investitorët potencial. Ne gjithashtu i këshillojmë edhe kompanitë që kanë më shumë përvojë që neve të na shikojnë si një partner i cili duke u bazuar në analizën e gjendjes së kompanisë dhe analizën e tregut, do t’i ndihmojë kësaj kompanie të krijojë një strategji të qëndrueshme afatgjate që mbështetet nga implementimi i strategjive dhe procedurave operacionale.

 

Studimet e Fizibilitetit

Ne ofrojmë studime fizibiliteti që në mënyrë objektive dhe racionale të identifikojnë dobësitë dhe përparësitë e një biznesi ekzistues, ndërsa kompanive të sapo themeluara të gjejnë burimet e nevojshme për të funksionuar dhe të kenë sukses në biznese të ndryshme. Ne kryejmë studime të thella duke shqyrtuar të kaluarën e projekteve dhe/ose bizneseve, përshkrimin e produkteve/shërbimeve, pasqyrat financiare, aktivitetet, të dhënat financiare si dhe tatimet, etj me qëllim të arritjes së një përfundimi dhe vlerësimit të potencialit të projektit për sukses.

 

Projektet për Investim

Shërbimet tona këshilluese në Projektet për Investim kanë për qëllim krijimin e një ideje investimi nëpërmjet fazave të gjenerimit të të hyrave stabile. Ne ofrojmë shërbime për arritjen e një kthimi profitabil, qarkullim parash pozitive dhe të qëndrueshëm, si dhe kthim atraktiv të fitimit nga kapitali i investuar me qëllimin kryesor t’i ndihmojë investitorëve të marrin vendimin e duhur.

 

Kërkimi Operacional dhe Planifikimi

Finacco-ja ofron një gamë të gjerë të kërkimit operacional dhe shërbime këshilluese planifikimi që merren me aplikimin e metodave të avancuara analitike për t’i ndihmuar klientëve tanë në marrjen e vendimeve më të mira. Identifikimi i zhvillimeve të mundshme në të ardhmen në biznes, marrja e vendimit rreth sasisë së kapacitetit të nevojitur për zhvillimin e pjesëve konkrete të biznesit, etj.

 

Struktura Ligjore

Struktura Ligjore ofron shërbime të cilat ofrohen si nga avokatët tanë me përvojë e po ashtu edhe nga partnerët tanë ndërkombëtar që kanë avokati të cilat janë aktive në ligjet e biznesit dhe të korporatave. Shërbimet tona ligjore përfshijnë edhe mendimet juridike dhe përpilimet ligjore të marrëveshjeve të ndryshme financimi dhe sigurie.

 

Qeverisja e Korporatave

Shërbimet tona rreth Qeverisjes së Korporatave përfshijnë baraspeshimin e interesave të palëve të interesuara të biznesit. Shërbimet tona ofrojnë korniza për arritjen e objektivave të biznesit si dhe mbulojnë pothuajse çdo fushë të menaxhimit që nga planet për veprim, kontrollet, vendimet dhe politikat për arritjen e objektivit të kompanisë.